Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1 Onder budgetcoaching wordt verstaan: het opstellen van een budgetplan afgestemd op de situatie van de opdrachtgever, gericht op een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven, alsmede het geven van informatie en adviezen dienaangaande.

1.2 Onder hulp bij administratie wordt verstaan: Het op orde brengen van de administratie van de opdrachtgever en leren hier structuur in aan te brengen. Hulp bij belastingaangiftes en doornemen van verzekeringen. Hypotheken en zakelijke administratie vallen hier niet onder.

1.3 Onder individuele begeleiding wordt verstaan: Het begeleiden van de opdrachtgever met zijn hulpvraag naar instanties toe. Het gaat hierbij om praktische en sociale ondersteuning, waarbij voorafgaand aan de afspraak met betreffende instantie de situatie wordt doorgenomen met de opdrachtgever. Juridisch advies valt hier niet onder, deze dient door een derde te worden gegeven.

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tikla en een opdrachtgever, waarbij Tikla deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen.

2.2 Eventuele inkoop-of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Tikla uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tikla, voor de uitvoering waarvan door Tikla derden dienen te worden betrokken.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tikla en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld aan de hand van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Tikla zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes van Tikla zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3 Tikla kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Overeenkomsten komen tot stand doordat Tikls de door de opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging, dan wel op het moment dat Tikla tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Tikla behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Tikla neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Gezien de aard van de diensten kan zij echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.

4.2 Tikla zal, binnen de grenzen van de door haar aangeboden dienstverlening, rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Tikla bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tikla het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.4 Indien door Tikla of door Tikla ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.5 Opgegeven termijnen voor de levering door Tikla van de diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.6 Tikla is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tikla de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Medewerking opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal Tikla steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tikla verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 5.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Tikla bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

5.4 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tikla gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Tikla daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6 Tarieven en betaling

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag in de valuta waarin is gefactureerd, op de bankrekening vermeld op de factuur. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag.

6.4 Tikla is gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal Tikla met de werkzaamheden aanvangen, tenzij anders overeengekomen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.

6.5 Indien opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van een factuur dient hij dat binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Tikla te melden. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.

6.6 Indien Tikla met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Tikla niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6.7 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Tikla;
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Tikla rustende verplichting ingevolge de wet;

Artikel 7. Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting

7.1 Tikla is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van opdrachtgever die betrekking hebben op de werkzaamheden voor opdrachtgever. Ook zullen de gegevens van opdrachtgever opgenomen worden in persoonsregistratie van Tikla. Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

7.2 Tikla en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

7.3 Tikla respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

7.4 Tiklacverplicht zich, na beëindiging van een overeenkomst, alle bescheiden die hij ter uitvoering van werkzaamheden heeft verkregen aan de opdrachtgever en/of derden te retourneren.

7.5 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting) van deze voorwaarden behoudt Tikla zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde diensten, producten (waaronder ook documentatie) voor.

8.2 Alle door Tikla verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, werkwijzen, en andere producten van Tikla, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Tikla worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.

8.3 Tikla behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Tikla is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tikla geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tikla niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tikla of van derden daaronder begrepen. Tikla heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tikla zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Tikla kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4 Voor zoveel Tikla ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tikla gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De aansprakelijkheid van Tikla wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, althans tot dat gedeelte van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.2 De aansprakelijkheid van Tikla is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat diens beroepsverzekering c.q bedrijfsverzekering dekt.

10.3 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Tikla te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Tikla wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Tikla voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.5 Tikla is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tikla is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6 Tikla kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar Tikla diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.

10.7 Opdrachtgever zal Tikla vrijwaren voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Tikla.

Artikel 11 Opzegging overeenkomst

11.1 Ieder der partijen kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij grove overtredingen m.b.t. afspraken in contract dan wel algemene voorwaarden kan de overeenkomst direct worden ontbonden en vervalt de maand opzegtermijn. Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, deze vergoeding wordt op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

11.2 Voorts is Tikla bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tikla kan worden gevergd.

11.3 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Tikla gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

11.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tikla vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tikla op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

11.5 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11.6 Tikla is gerechtigd de verbintenissen uit een overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, indien:
a) de opdrachtgever komt te overlijden;
b) de opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling; tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen;
c) als de verhoudingen tussen cliënt en opdrachtgever verstoord zijn of indien zij niet tot overeenstemming komen.

11.7 Tikla zal na beëindiging van de overeenkomst zorg dragen voor een correcte afwikkeling van alle door de opdrachtgever in behandeling gegeven zaken.

Artikel 12 Slotbepaling

12.1 Op alle overeenkomsten betreffende de levering door Tikla van diensten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen Tikla en de opdrachtgever die voortvloeien uit of de overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Tikla van diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement in de vestigingsplaats van Tikla. Niettemin heeft Tikla het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Tikla is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie welke is te vinden op www.tikla.nl

12.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.